کارگاه من توانمند و اصیل در مسیر زندگی

کارگاه من توانمند و اصیل در مسیر زندگی

چگونه شناخت بهتر و دقیق تر از ارزشها و توانمندی های خاص ما می تواند در انتخاب های مهم و سرنوشت ساز زندگی به ما کمک کند.


یکشنبه  ( 19 ژانویه )
ساعت 14:30 الی 18

جلسات بصورت کارگاه نیمه خصوصی 8 تا 10 نفره برگزار خواهد شد
تخفیف ویژه دانشجویان و زوج ها

ثبت نام آنلاین در دوره