چشم اندازها و ماموریت شخصی من

ترسیم نقشه راه زندگی 2، چشم اندازها و ماموریت شخصی من

چگونه معنا و ماموری اصیل زندگی خود را بیابم تا بتوانم امیدوارانه تر زندگی کنم.


یکشنبه  ( 16 فوریه )
ساعت 14:30 الی 18

جلسات بصورت کارگاه نیمه خصوصی 8 تا 10 نفره برگزار خواهد شد
تخفیف ویژه دانشجویان و زوج ها

ثبت نام آنلاین در دوره