دورهمی آخر هفته پاسخ تئوری انتخاب به پرسش های زیر

  • چگونه می توانید خوب، شاد و راضی زندگی کنیم؟
  • علت ناکامی ها یا عدم رضایت ما از زندگی چیست ؟
  • آیا ژنتیک، محیط، خانواده و اتفاقات تلخ و شیرین زندگی، تعیین کننده اصلی شرایط ما هستند ؟
  • اختیار و قدرت انتخاب ما در زندگی به چه میزان است؟