آشنایی با مفاهیم پایه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی شاهکار ارزنده دکتر ویلیام گلسر

  • چگونه می توانیم خوب، شاد و راضی زندگی کنیم؟
  • علت ناکامی ها یا عدم رضایت ما از زندگی چیست ؟
  • اختیار و قدرت انتخاب ما در زندگی به چه میزان است ؟
  • آیا ژنتیک، محیط، خاناوده و اتفاقات تلخ و شیرین زندگی، تعیین کننده اصلی شرایط زندگی ما هستند؟