دانلود فایل صوتی هفت عادت قطع کننده و هفت عادت پیوند دهنده ارتباط

$5.00

هفت عادت قطع کننده و هفت عادت پیوند دهنده ارتباط
کارگاه آشنایی با مفاهیم پایه تئوری انتخاب (تورنتو – بخش پنجم)