“آماده شدن برای قرن جدید”

_ مرور عمری که گذشت و ترسیم چشم انداز خود در 1400

📌مدرس: امیر پهلونژاد (کوچ زندگی و سازمانی _ مشاور)

📌هزینه دوره: 15 دلار کانادا و درصورت پرداخت از طریق paypal چهار درصد هزینه transaction fee به مبالغ اضافه خواهد شد

*هموطنان ساکن خارج از کشور برای ثبت نام میتوانند از همین طریق اقدام کنند.